BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
– Information enligt Dataskyddsförordningen (2016/679/EG)

Ecotopia på Österlen är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter avseende kontaktpersoner vi erhåller i samband med uppdrag, anmälningar och bokningar eller som annars behandlas när dessa förbereds eller administreras.

Du är inte skyldig att lämna personuppgifter till oss men utan att det sker kan vi inte åta oss ett uppdrag. Vi behandlar uppgifterna för att utföra och genomföra uppdraget, för att tillvarata dina intressen och för redovisnings- och faktureringsändamål. Dessa uppgifter behandlas på grundval av artikel 6 i Dataskyddslagen. Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående.

Personuppgifterna sparas, i enlighet med den skyldighet som åvilar Ecotopia. Du har rätt att kostnadsfritt begära information från Ecotopia på Österlen om användning av de personuppgifter som rör dig. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta och radera uppgifter som är felaktiga och begränsa behandlingen av sådana uppgifter.

Du har även rätt att få ta del av dina personuppgifter. Om du är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet vilket i Sverige är Datainspektionen (www.dataspektionen.se). Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor.

Har du frågor angående detta var vänlig kontakta oss här!

By browsing this website, you agree to our privacy policy.
I Agree