Kretsloppsavlopp

Toalett- och tvättrum har inrättats i mötesplatsbyggnaden med tillhörande kretsloppsavlopp. Froste Persson, Simrishamn ledde anläggningsarbetet. Han är konsult o expert på enskilda avlopp. Froste beskriver kretsloppsavloppet på följande sätt ”För att kretslopp ska uppnås ska kväve reduceras med minst 55 % och fosfor med minst 90%. Vidare ska syreförbrukande ämnen också reduceras. De flesta närsalter människan lämnar ifrån sig sker genom urin. Därför sker latrinomhändertagandet från urinsorterande toalettstolar, där fekaliehanteringen är ”torr”. Urinen samlas i tankar, och när en är fylld låter man den ”vila” under ca sex månader så att hygienisering sker. Under tiden fylls så den andra urintanken. Den hygieniserade urinen, som då är ett hushållsavfall vattenspäds och används som bevattning till växtligheten. Fekalierna tas omhand i behållare och komposteras i dessa ca sex månader, varefter det komposterade materialet blandas med annat organiskt material och komposteras i ytterligare en tid för senare spridning som jordförbättringsmedel. På så viss har kretsloppet knutits. Från dusch- och tvättrummen leds avloppet, som då består av s k BDT-vatten (bad-disk-och tvättvatten), till en slamavskiljare, en större tvåkammarbrunn, där slam sedimenteras före det att det slamavskilda vattnet leds till ett fördelningsbrunnssystem och sedan ut i en lertätad reningsanläggning i form av en tät markbädd. Där sker såväl reducering av närsalter som avdödning av bakterier. Det renade vattnet avleds sedan till ett dike och ut i en våtmark, där eventuell efterpolering kommer att ske, av det reningsanläggningen inte kunnat reducera.” ”Slam från slamavskiljaren skulle mycket väl kunnat tas om hand på fastigheten, som har tillräcklig areal för detta”, menar Froste. Men då hade vi enligt Ystad-Österlenregionens Miljöförbund även behövt ansöka om slamdispens. Dispensen skulle gälla för fem år. Och om man ska ha dispens för eget omhändertagande av slam ska man redogöra för var spridning på fastigheten kommer att ske. Detta byråkratiska faktum o handhavandeaspekten gör att vi i dagsläget har bestämt oss för att vi låter kommunal entreprenör ta hand om slammet.

Det har varit mycket intressant och spännande att få ta del av Froste Perssons kunnande. Som tidigare miljöinspektör i Simrishamns kommun har Froste även varit delaktig i många enskilda avloppsprojekt i Ekobyn Baskemölla. På så vis profilerar han sig både som sakkunnig miljökonsult samtidigt som han vet hur myndigheter handlägger avloppsärenden. Och det är just kombinationen av dessa båda som leder ända fram!

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.