Blogg

Bygglov o byggsamråd

Nu har vi (äntligen) beviljats bygglov och dagen efter var det byggsamråd på kommunen. Bygglovshandläggaren ledde samrådet med kvalitetsansvarig som huvudperson. Byggingenjören följde med. Huvudtema var kontrollplanen men vi talade även om energiberäkningar och brandskydd. Därefter mötte vi ansvariga tjänstemän för vatten och avlopp liksom miljö o hälsa. Nu har vi fått en massa skrifter utgivna av Socialstyrelsen, Boverket och Svensk Byggtjänst som vi skall läsa igenom med tillägget att om vi har frågor kan vi ringa. Dessutom har vi

Läs mer

Byggmaterial & konstruktioner

Byggmästare Folke Carlsson från Folkes Bygg i Hanaskog var här som rådgivare igår. Han har en gedigen erfarenhet av bärkraftigt byggande och kulturmaterial här i Skåne. Vi hade bjudit in Sven-Göran Svensson vår byggnadsingenjör, Hans Allbäck från Allbäcks Linoljeprodukter, Rolands släkting Ronnie Nilsson f.d. arbetsledare på Skanska och kvalitetsansvarig David Hansen. Målsättningen var att välja bärkraftiga lösningar inför Sven-Görans konstruktionsarbeten och planerat byggsamråd. Inledningsvis presenterade vi gårdens historia, kartmaterial, permakulturdesignen, bygglovshandlingar o beskrev vår vision. Därefter behandlades förutom lämpliga ekologiska

Läs mer

Besöket på energimässan

Energimässan i Wels var även denna gång mycket givande. Vi tillbringade tre hela dagar på mässan. Första dagen hade vi vedpannor (52-75 kW), väggvärme o solarkakelugnar i fokus. Nästa dag var det isolering som gällde. Vi hämtade in ytterligare information om lin, hampa, cellulosafibrer, träull och fårull. Hampa är det som har expanderat mest på marknaden och finns nu både i form av plattor, lösull, pellets etc. Hela plantan används och man kan t.o.m. få hampaspån för gröngödsling (inga sniglar

Läs mer

Ekologisk vallfröblandning

I vår skall vi så in vall. Därför söker jag ekologiska vallfröblandningar. Men först måste vi ta reda på exakt vilken sorts jord och vilket näringsinnehåll jorden har. Har hittat ett laboratorium i Kristianstad (Eurofins) som vi kan skicka jordproverna till. Först gräva med spade 20-25 cm och ta ett prov/ha utifrån en provpunkt med minst 10 stick med 2-3 meters mellanrum. Blanda ihop dessa i en spann och ta ut ett prov på 3 dl som läggs i en

Läs mer

Ekologiska fröer

Ute snöar det och jag sitter här i varma stugan och beställer ekologiska fröer. Nu har fröfirmorna måst EU-certificera sig för att erbjuda ekologiska fröer från godkända odlingar i EU. De fröer de producerar själva i Sverige får de inte saluföra ännu. Även om de har odlat sedan 1972, måste de invänta övergångstiden för certifiering som är ett till två år beroende på gröda. Skulle det svenska undantaget från EU-reglerna, vilket innebär att de erbjuder icke registerade äldre sorter (som funnits

Läs mer

Tillgänglighet

Kommunens handikappskonsulent och tillgänglighetsrådgivare har varit här. Ur tillgänglighets-och användbarhetssynpunkter för planerad offentlig byggnad togs föjande punkter upp: handikapparkering, HK-transportväg, vilplan och ramp, farstukvistens yta, inga nivåskillnader inomhus, HK WC, anropslarm på toaletten och brandlarm på toaletterna både med visuell och auditiv signal. Tema är även ljudslingor för vilka man kan ansöka om bidrag från Boverket. Hon hänvisar till ”Bygg ikapp” och kommunens handledningsmaterial.

Läs mer

Energimässa 2010

Har nu bokat vår årliga resa till energisparmässan i Wels, Österrike www.energiesparmesse.at En internationell fackmässa för energieffektivitet & förnybar energi 5-7 mars 2010. I 21 hallar med sammalgt 60 230 m2 och 97 810 m2 utomhus visas allt från solfångare o solceller, vindkraftverk, biologiska reningsverk, ekologiska bygg- och isoleringsmaterial, passivhusbygge till massugnar och vedpannor. Bara solenergisystem presenteras av 90 utställare på en 8 000 m2 stor utställningsyta. En mässa som vi aldrig vill missa. Vi ställer bilen på tåget mellan Hamburg

Läs mer

Biologiskt vattenreningssystem

Eftersom vi planerar att uppföra ett vattenreningssystem som fungerar enligt naturliga principer och medger ett kretslopp av såväl näringsämnen som vatten mötte vi Folke Günther www.holon.se . Detta möte initierades av vår vän Simon Bengtsson som visserligen disputerat i biologisk rening av industriellt avloppsvatten men är mycket intresserad av småskaliga anläggningar. I vår strävan att hitta aktörer och utvärdera olika relevanta reningstekniker som uppfyller målet tog vi upp olika sorters reningsanläggningar för gråvatten som vi hittat på mässor i Österrike och

Läs mer

Ljudreducerande fönster

Nu har vi låtit sätta in ljudreducerande rutor (minus 38 dBa) i våra fönster. Visserligen hade den förre ägaren redan låtit sätta in ljudreducerande rutor som Vägverket finansierat 1999 men vissa av dem fanns inte kvar när vi köpte huset. Andra satt i gamla ruttna fönsterbågar. Han hade bytt fönster och inte informerat oss om att han undertecknat en överenskommelse med Vägverket där han förbinder sig att ”svara för underhåll och förnyelse av de utförda årgärderna och vid överlåtelse i avtal intaga

Läs mer

Egen kompostering…

I 15 år har miljövännen Anna Rosberg i Höörs kommun skött sina egna sopor utan problem. För 15 år sedan installerade hon en separationtoalett med tillhörande komposteringsanläggning. Hon blev därför befriad från kommunal sophämtning. Avfallet som inte har gått att kompostera sorterar hon och lämnar på återvinningscentralen. Nu vill Höörs kommun upphäva dispanden från kommunal sophämtning och ställa ett kärl för hämtning av den dryga halvlitern icke komposterbart avfall i månaden. Att själv köra sopor, oavsett mängd, till en återvinnigscentral

Läs mer