Blogg

Slutbesiktning & Branddokumentation

Samtidigt som vi avslutar ett bygge planerar vi nästa. Vår kvalitetsansvarig var här o gjorde slutbesiktningen av ekonomibyggnaden, renoveringen av fastighetens undertak och spåntakläggningen. Allt utom förankringarna av takstolarna godkändes. Så igår var byggfirman här och förstärkte takkonstruktionen. Nu tillkallar vi kvalitetsansvarig igen. Om arbetet godkänns betalar vi de 10% av entreprenadsumman som vi hållit inne till godkänd slutbesiktning enligt. Detta enligt överenskommelserna i beställningsskrivelsen § Betalning. Sedan är det bygget avslutat vi kan flytta in. Bra timing – vilken

Läs mer

Kretsloppsavlopp

Toalett- och tvättrum har inrättats i mötesplatsbyggnaden med tillhörande kretsloppsavlopp. Froste Persson, Simrishamn ledde anläggningsarbetet. Han är konsult o expert på enskilda avlopp. Froste beskriver kretsloppsavloppet på följande sätt ”För att kretslopp ska uppnås ska kväve reduceras med minst 55 % och fosfor med minst 90%. Vidare ska syreförbrukande ämnen också reduceras. De flesta närsalter människan lämnar ifrån sig sker genom urin. Därför sker latrinomhändertagandet från urinsorterande toalettstolar, där fekaliehanteringen är ”torr”. Urinen samlas i tankar, och när en är fylld låter

Läs mer

Groddamm

Vi fick tillstånd av Länsstyrelsen att anlägga en groddamm på tomten. Detta i f.d. grustaget där vi i fjol, i samband med permakulturprojektet, provgrävde o fann grundvattennivån 40 cm under jordytan. Samtidigt hittade vi ren sand. När vi nu grävde, dök det även upp blålera av bästa kvalitet. Först stakade vi ut dammens form. Sedan grävdes dammen ut till grundvattennivån. Den packades med lokalt utvunnen lera. Därefter grävdes ett dike från befintlig brunn till dammen. Tillflödet planeras från brunnen och

Läs mer

Spåntak m. solfångare

Spåntakläggarna från Österrike är på plats. Först lägger de upp läkten sedan lägger de deras egna handkluvna lärkspån på taket. Andreas Heim o Simon börjar sin arbetsdag när solen går upp och sista spånet läggs när solen går ner. Men med gemytliga pauser dessemellan så klart. Ursprungligen låg det ”stickespån” på taket. Så vi upprätthåller gårdens nästan 200-åriga historia. Andreas o hans bror är femte generationen spåntakläggare i släkten. De lever på en liten gård som ligger 1200 meter över havet. Under vintern

Läs mer

Utstakning

Mätningsteknikern från lantmäteriavdelningen på kommunen kom eftersom vi hade bokat en tidpunkt för utstakning. När ekonomibyggnaden utstakades visade det sig att arkitekten inte hade implementerat uppmätningen som landskapsarkitekten enligt dennes anvisningar hade utfört. En höjdskillnad på 2,5 meter fick därför byggnaden i en handvändning med kommunens tillstånd att delas upp i två etapper med olika höjder, förutom att det uppstod en trappa mellan verkstad o lager. När nu mötesplatsen/servicehuset utstakades kolliderade plötsligen presentationslokalens vägg i väster med de tre gigantiska

Läs mer

Kooperativt företag

Som samhällsentreprenörer söker vi en affärsform som vi kan identifiera oss med. Idag har vi en enskild firma och bortser från företagsformer som AB, HB, kommanditbolag och ideell förening med näringsverksamhet. Därför träffade vi en företagsutvecklare på Coompanion- Kooperativ Utveckling i Skåne. Coompanion som specialiserat sig på kooperativa företag, samhällsentreprenörer och landsbygdsutveckling företräder den ekonomiska föreningen.  Det var ett intressant möte kring ekonomisk förening tydligen med lång tradition i Sverige. Nu gäller det att tänka till kring stämma, styrelse, stadgar,

Läs mer

Solfångare

Nu har vi fått två solfångarna på taket. Två plana moduler a 12,32 m2. I utkastet till beställningsskrivelsen står leverans, montering och installation av solfångare.  Plötsligen ringde chauffören och kranen kom. Hästen ”sadlades bakifrån”, som man säger i Österrike. Nu hänger de snett på taket. Så nu får vi ge hantverkare uppdraget att anpassa undertaket och sedan takbeklädnaden till modulerna. Det gäller även att hitta en plåtslagare som monterar under- och sidobeslagen i plåt. När våra lokala plåtslagare hör ordet

Läs mer

Folkes bygg

Vi hade möte med byggnadsvårdaren Folke (Carlsson) på Folkes Bygg i Hanaskog. Mötet gick ut på att hitta möjligheter för samverkan. Vi planerar nu att arbeta fram gemensamma lösningar för de sex demonstrationsstugor som vi fått tillstånd att bygga.  Varje naturstuga byggs med olika material med råvaror från lantbruket utifrån anpassade konstruktionsritningar. Ytterväggar av lera, sten och trä isoleras med fårull, lin, hampa och träfibrer med olika u-värden. Både moderna och historiskt förankrade byggmetoder implementeras. Sammanställer nya idéskisser med materialval

Läs mer

Viltolycka

I går kväll stod Roland och jag på den mörklagda innergården och pratade. Plötsligen small det till. Min reaktion var: Roland nu får du mat till vintern. Han gick till olycksplatsen. Som vanligt ingen människa skadad men bilen deformerad. Där låg en fjortontaggad kronhjort på vår mark. Nu hänger den i det nybyggda garaget. Snart skall den styckas vilket ger 60-70 kg kött. Visst är Roland som lever på vilt mycket tacksam men varför finns det inga skyltar som varnar

Läs mer

Italienska snickare

Sitter just och stödjer Cluster Holz & Technik/TIS Innovation Park i Bozen med arrangemanget av en studieresa där design, träarkitektur o produktion står i fokus. På programmet står introduktion i svensk träbyggarkitektur på Universitet, Välle Broar och Limnologen i Växjö. Källemo, Bruno Mathssons Center och Designhotellet (Scandic) i Värnamo. Träriket med Lammhults möbel, Norrgavel och Svenssons i Lammhult. Träcentrum i Nässjö, Glimåkra Akvamatik och sist men inte minst Ballingslöv AB. Det känns inspirerande att planera med eldsjälar inom svensk träsektor

Läs mer