Blogg

Resegille

Vi bjöd in alla som medverkar i byggandet till taklagsfest eller resegille (ölfest) som det heter på skånska för att fira takstolens resning. Jag plockade av alla blommor på gården och gjorde en krans. Den hängdes på ”sågen med hammaren” som arbetarna hängt upp. Det blev en trevlig fest med 20 gäster. Vi bjöd på öl, snaps (alt flädersaft) och tupp. Bilden visar våra trevliga o duktiga byggarbetare. Nu är taket täckt förutom gaveln som byggs upp och väggarna har

Läs mer

Väggarna börjar synas

Nu finns byggfirman med fyra man på plats. Roland är ansvarig för materialinköp. Så utmed byggnadens fundament har det uppstått en mur av byggmaterial bestående av lecablock och trä. Sköter administrationen och serverar lunch till de trevliga arbetarna varje dag i växthustunnelt bredvid tomatplantorna. Ekonomibyggnaden (38,4 m x 5,5 ) består av traktorgarage, förråd, verkstad och närmast boningshuset ett inglasat uterum med postgång. Roland har fått stora fina gamla fönster från en villa i Ystad som just renoveras. Han har

Läs mer

Spadtag

Grävaren har varit här och schaktat ur efter att vi räddat alla blommor. Vilken bra logistik. Även träd och buskar tilldelades nya platser. Stenarna lades i högarna byggmaterial och matjorden kördes ner till platsen där växthustunneln håller på att resas. Mätningsteknikern från lantmäteriavdelningen på Tomelilla kommun var här eftersom vi hade bokat in en tidpunkt för uppmätning. Byggnadens läge och höjd sattes först ut sedan huset med profiltråd. Nu ser jag genom fönstret hur makadamen levereras. Ett stort lass efter

Läs mer

Stöd till solceller

Idag fick vi besked från Länsstyrelsen i Skåne. Länsstyrelsen har hittills tilldelats sammanlagt 23 322 000 kr från Energimyndigheten sedan stödet infördes den 1 juli 2009. Dessa 23 322 000 kr har räckt till 45 st ärende/projekt. Hitintills har Länsstyrelsen fått in ca 75 ansökningar om stöd till solceller. Av de ca 27 ansökningar som ännu ej erhållit beslut om stöd till solceller, är vår ansökan en av dem. Nästa fördelning av medel kommer först att ske i början av

Läs mer

Geomantik & Radiestesi

Har varit i Tyskland på kurs och mötte Eike Georg Hensch som är professor i arkitektur och radiestesipionjär. Vi gick igenom våra tomtkartor, bygglovshandlingar, vegetation och topografi, jordartskatan, berggrundskartan etc. Huvudtemat var mina frågor kring elektrosmog, bullerreducerande åtgärder, vattenådror etc. Hans livsverk ”Geomantisch Planen, Bauen und Wohnen” (Drachen Verlag 2007) innehåller allt från radiestesitekniker, geomantik till vattenflöden och resonans. Konkretare om elektromagnetiska fält, vattenådror, radonhalter, formers resonans etc. Kursen hölls av statikern Harald Jordan www.harald-jordan.de som specialiserat sig på byggande

Läs mer

Bygglov o byggsamråd

Nu har vi (äntligen) beviljats bygglov och dagen efter var det byggsamråd på kommunen. Bygglovshandläggaren ledde samrådet med kvalitetsansvarig som huvudperson. Byggingenjören följde med. Huvudtema var kontrollplanen men vi talade även om energiberäkningar och brandskydd. Därefter mötte vi ansvariga tjänstemän för vatten och avlopp liksom miljö o hälsa. Nu har vi fått en massa skrifter utgivna av Socialstyrelsen, Boverket och Svensk Byggtjänst som vi skall läsa igenom med tillägget att om vi har frågor kan vi ringa. Dessutom har vi

Läs mer

Byggmaterial & konstruktioner

Byggmästare Folke Carlsson från Folkes Bygg i Hanaskog var här som rådgivare igår. Han har en gedigen erfarenhet av bärkraftigt byggande och kulturmaterial här i Skåne. Vi hade bjudit in Sven-Göran Svensson vår byggnadsingenjör, Hans Allbäck från Allbäcks Linoljeprodukter, Rolands släkting Ronnie Nilsson f.d. arbetsledare på Skanska och kvalitetsansvarig David Hansen. Målsättningen var att välja bärkraftiga lösningar inför Sven-Görans konstruktionsarbeten och planerat byggsamråd. Inledningsvis presenterade vi gårdens historia, kartmaterial, permakulturdesignen, bygglovshandlingar o beskrev vår vision. Därefter behandlades förutom lämpliga ekologiska

Läs mer

Besöket på energimässan

Energimässan i Wels var även denna gång mycket givande. Vi tillbringade tre hela dagar på mässan. Första dagen hade vi vedpannor (52-75 kW), väggvärme o solarkakelugnar i fokus. Nästa dag var det isolering som gällde. Vi hämtade in ytterligare information om lin, hampa, cellulosafibrer, träull och fårull. Hampa är det som har expanderat mest på marknaden och finns nu både i form av plattor, lösull, pellets etc. Hela plantan används och man kan t.o.m. få hampaspån för gröngödsling (inga sniglar

Läs mer

Ekologisk vallfröblandning

I vår skall vi så in vall. Därför söker jag ekologiska vallfröblandningar. Men först måste vi ta reda på exakt vilken sorts jord och vilket näringsinnehåll jorden har. Har hittat ett laboratorium i Kristianstad (Eurofins) som vi kan skicka jordproverna till. Först gräva med spade 20-25 cm och ta ett prov/ha utifrån en provpunkt med minst 10 stick med 2-3 meters mellanrum. Blanda ihop dessa i en spann och ta ut ett prov på 3 dl som läggs i en

Läs mer

Ekologiska fröer

Ute snöar det och jag sitter här i varma stugan och beställer ekologiska fröer. Nu har fröfirmorna måst EU-certificera sig för att erbjuda ekologiska fröer från godkända odlingar i EU. De fröer de producerar själva i Sverige får de inte saluföra ännu. Även om de har odlat sedan 1972, måste de invänta övergångstiden för certifiering som är ett till två år beroende på gröda. Skulle det svenska undantaget från EU-reglerna, vilket innebär att de erbjuder icke registerade äldre sorter (som funnits

Läs mer