Blogg

Stöd till solceller

Idag fick vi besked från Länsstyrelsen i Skåne. Länsstyrelsen har hittills tilldelats sammanlagt 23 322 000 kr från Energimyndigheten sedan stödet infördes den 1 juli 2009. Dessa 23 322 000 kr har räckt till 45 st ärende/projekt. Hitintills har Länsstyrelsen fått in ca 75 ansökningar om stöd till solceller. Av de ca 27 ansökningar som ännu ej erhållit beslut om stöd till solceller, är vår ansökan en av dem. Nästa fördelning av medel kommer först att ske i början av

Läs mer

Geomantik & Radiestesi

Har varit i Tyskland på kurs och mötte Eike Georg Hensch som är professor i arkitektur och radiestesipionjär. Vi gick igenom våra tomtkartor, bygglovshandlingar, vegetation och topografi, jordartskatan, berggrundskartan etc. Huvudtemat var mina frågor kring elektrosmog, bullerreducerande åtgärder, vattenådror etc. Hans livsverk ”Geomantisch Planen, Bauen und Wohnen” (Drachen Verlag 2007) innehåller allt från radiestesitekniker, geomantik till vattenflöden och resonans. Konkretare om elektromagnetiska fält, vattenådror, radonhalter, formers resonans etc. Kursen hölls av statikern Harald Jordan www.harald-jordan.de som specialiserat sig på byggande

Läs mer

Bygglov o byggsamråd

Nu har vi (äntligen) beviljats bygglov och dagen efter var det byggsamråd på kommunen. Bygglovshandläggaren ledde samrådet med kvalitetsansvarig som huvudperson. Byggingenjören följde med. Huvudtema var kontrollplanen men vi talade även om energiberäkningar och brandskydd. Därefter mötte vi ansvariga tjänstemän för vatten och avlopp liksom miljö o hälsa. Nu har vi fått en massa skrifter utgivna av Socialstyrelsen, Boverket och Svensk Byggtjänst som vi skall läsa igenom med tillägget att om vi har frågor kan vi ringa. Dessutom har vi

Läs mer

Byggmaterial & konstruktioner

Byggmästare Folke Carlsson från Folkes Bygg i Hanaskog var här som rådgivare igår. Han har en gedigen erfarenhet av bärkraftigt byggande och kulturmaterial här i Skåne. Vi hade bjudit in Sven-Göran Svensson vår byggnadsingenjör, Hans Allbäck från Allbäcks Linoljeprodukter, Rolands släkting Ronnie Nilsson f.d. arbetsledare på Skanska och kvalitetsansvarig David Hansen. Målsättningen var att välja bärkraftiga lösningar inför Sven-Görans konstruktionsarbeten och planerat byggsamråd. Inledningsvis presenterade vi gårdens historia, kartmaterial, permakulturdesignen, bygglovshandlingar o beskrev vår vision. Därefter behandlades förutom lämpliga ekologiska

Läs mer

Besöket på energimässan

Energimässan i Wels var även denna gång mycket givande. Vi tillbringade tre hela dagar på mässan. Första dagen hade vi vedpannor (52-75 kW), väggvärme o solarkakelugnar i fokus. Nästa dag var det isolering som gällde. Vi hämtade in ytterligare information om lin, hampa, cellulosafibrer, träull och fårull. Hampa är det som har expanderat mest på marknaden och finns nu både i form av plattor, lösull, pellets etc. Hela plantan används och man kan t.o.m. få hampaspån för gröngödsling (inga sniglar

Läs mer

Ekologisk vallfröblandning

I vår skall vi så in vall. Därför söker jag ekologiska vallfröblandningar. Men först måste vi ta reda på exakt vilken sorts jord och vilket näringsinnehåll jorden har. Har hittat ett laboratorium i Kristianstad (Eurofins) som vi kan skicka jordproverna till. Först gräva med spade 20-25 cm och ta ett prov/ha utifrån en provpunkt med minst 10 stick med 2-3 meters mellanrum. Blanda ihop dessa i en spann och ta ut ett prov på 3 dl som läggs i en

Läs mer

Ekologiska fröer

Ute snöar det och jag sitter här i varma stugan och beställer ekologiska fröer. Nu har fröfirmorna måst EU-certificera sig för att erbjuda ekologiska fröer från godkända odlingar i EU. De fröer de producerar själva i Sverige får de inte saluföra ännu. Även om de har odlat sedan 1972, måste de invänta övergångstiden för certifiering som är ett till två år beroende på gröda. Skulle det svenska undantaget från EU-reglerna, vilket innebär att de erbjuder icke registerade äldre sorter (som funnits

Läs mer

Tillgänglighet

Kommunens handikappskonsulent och tillgänglighetsrådgivare har varit här. Ur tillgänglighets-och användbarhetssynpunkter för planerad offentlig byggnad togs föjande punkter upp: handikapparkering, HK-transportväg, vilplan och ramp, farstukvistens yta, inga nivåskillnader inomhus, HK WC, anropslarm på toaletten och brandlarm på toaletterna både med visuell och auditiv signal. Tema är även ljudslingor för vilka man kan ansöka om bidrag från Boverket. Hon hänvisar till ”Bygg ikapp” och kommunens handledningsmaterial.

Läs mer

Energimässa 2010

Har nu bokat vår årliga resa till energisparmässan i Wels, Österrike www.energiesparmesse.at En internationell fackmässa för energieffektivitet & förnybar energi 5-7 mars 2010. I 21 hallar med sammalgt 60 230 m2 och 97 810 m2 utomhus visas allt från solfångare o solceller, vindkraftverk, biologiska reningsverk, ekologiska bygg- och isoleringsmaterial, passivhusbygge till massugnar och vedpannor. Bara solenergisystem presenteras av 90 utställare på en 8 000 m2 stor utställningsyta. En mässa som vi aldrig vill missa. Vi ställer bilen på tåget mellan Hamburg

Läs mer

Biologiskt vattenreningssystem

Eftersom vi planerar att uppföra ett vattenreningssystem som fungerar enligt naturliga principer och medger ett kretslopp av såväl näringsämnen som vatten mötte vi Folke Günther www.holon.se . Detta möte initierades av vår vän Simon Bengtsson som visserligen disputerat i biologisk rening av industriellt avloppsvatten men är mycket intresserad av småskaliga anläggningar. I vår strävan att hitta aktörer och utvärdera olika relevanta reningstekniker som uppfyller målet tog vi upp olika sorters reningsanläggningar för gråvatten som vi hittat på mässor i Österrike och

Läs mer