Blogg

Energisnåla hus

Mötte vår österrikiske energirådgivare som gör energiberäkningarna. Beräkningarna avser mötesplatsen och framtidsverkstaden som vi nu detaljplanerar. Att bygga tätt och välisolerat är det viktigaste åtgärderna för att bygga energisnåla hus, liksom värmeåtervinning på ventilationsluften. Energirådgivaren har noggrant gått igenom våra sektions- och konstruktionsritningar. Först hänvisade han till nödvändigheten av att täthetstesta byggnaderna. Sedan gav han oss energisparande råd. Exempelvis att packa isoleringen (cellulosafibrer) i väggarna ordentligt eftersom den sätter sig med tiden. Att utöka isoleringsytan dvs. cellulosafibrer i väggar o

Läs mer

Cellulosaisolering

Undertaket är utbytt och vinden tömd på gammal mineralull. Nu har vi isolerat med cellulosafibrer vars lambda värde är 0,039 och u-värde 0,10 beräknat utifrån 400 mm cellulosafibrer. Förberedelserna bestod av att dra om elen, flytta vattenledningarna och täta vinden med brädor utmed sidorna dvs. forma vinden till en låda. Därefter lades geotextil på golvet och 500 mm upp utmed sidorna. En ”brygga” i mitten byggdes som man kan stå och gå på. Förberedelserna tog längre tid än att isolera

Läs mer

Praktik Clinton Pereira

Den 1 november påbörjade Clinton sin praktikperiod på gården. Han är portugisisk medborgare men bosatt i Johannesburg. Som arkitekturstudent på Universitet i Johannesburg har han specialiserat sig på mikroarkitektur dvs. ”the micro compact home” – att bygga o bo på minsta tänkbara yta.  Clintons arbetsplats är arkitekturkontoret ”Modarch Projekt Management Service” där han framförallt skapar, ritar o bygger modeller av enfamiljshus utifrån kundens önskemål. Nu har han tagit klivet till Sverige i syfte att lära sig om ekologiska byggmaterial, kretsloppsanpassning,

Läs mer

Slutbesiktning & Branddokumentation

Samtidigt som vi avslutar ett bygge planerar vi nästa. Vår kvalitetsansvarig var här o gjorde slutbesiktningen av ekonomibyggnaden, renoveringen av fastighetens undertak och spåntakläggningen. Allt utom förankringarna av takstolarna godkändes. Så igår var byggfirman här och förstärkte takkonstruktionen. Nu tillkallar vi kvalitetsansvarig igen. Om arbetet godkänns betalar vi de 10% av entreprenadsumman som vi hållit inne till godkänd slutbesiktning enligt. Detta enligt överenskommelserna i beställningsskrivelsen § Betalning. Sedan är det bygget avslutat vi kan flytta in. Bra timing – vilken

Läs mer

Kretsloppsavlopp

Toalett- och tvättrum har inrättats i mötesplatsbyggnaden med tillhörande kretsloppsavlopp. Froste Persson, Simrishamn ledde anläggningsarbetet. Han är konsult o expert på enskilda avlopp. Froste beskriver kretsloppsavloppet på följande sätt ”För att kretslopp ska uppnås ska kväve reduceras med minst 55 % och fosfor med minst 90%. Vidare ska syreförbrukande ämnen också reduceras. De flesta närsalter människan lämnar ifrån sig sker genom urin. Därför sker latrinomhändertagandet från urinsorterande toalettstolar, där fekaliehanteringen är ”torr”. Urinen samlas i tankar, och när en är fylld låter

Läs mer

Groddamm

Vi fick tillstånd av Länsstyrelsen att anlägga en groddamm på tomten. Detta i f.d. grustaget där vi i fjol, i samband med permakulturprojektet, provgrävde o fann grundvattennivån 40 cm under jordytan. Samtidigt hittade vi ren sand. När vi nu grävde, dök det även upp blålera av bästa kvalitet. Först stakade vi ut dammens form. Sedan grävdes dammen ut till grundvattennivån. Den packades med lokalt utvunnen lera. Därefter grävdes ett dike från befintlig brunn till dammen. Tillflödet planeras från brunnen och

Läs mer

Spåntak m. solfångare

Spåntakläggarna från Österrike är på plats. Först lägger de upp läkten sedan lägger de deras egna handkluvna lärkspån på taket. Andreas Heim o Simon börjar sin arbetsdag när solen går upp och sista spånet läggs när solen går ner. Men med gemytliga pauser dessemellan så klart. Ursprungligen låg det ”stickespån” på taket. Så vi upprätthåller gårdens nästan 200-åriga historia. Andreas o hans bror är femte generationen spåntakläggare i släkten. De lever på en liten gård som ligger 1200 meter över havet. Under vintern

Läs mer

Utstakning

Mätningsteknikern från lantmäteriavdelningen på kommunen kom eftersom vi hade bokat en tidpunkt för utstakning. När ekonomibyggnaden utstakades visade det sig att arkitekten inte hade implementerat uppmätningen som landskapsarkitekten enligt dennes anvisningar hade utfört. En höjdskillnad på 2,5 meter fick därför byggnaden i en handvändning med kommunens tillstånd att delas upp i två etapper med olika höjder, förutom att det uppstod en trappa mellan verkstad o lager. När nu mötesplatsen/servicehuset utstakades kolliderade plötsligen presentationslokalens vägg i väster med de tre gigantiska

Läs mer

Kooperativt företag

Som samhällsentreprenörer söker vi en affärsform som vi kan identifiera oss med. Idag har vi en enskild firma och bortser från företagsformer som AB, HB, kommanditbolag och ideell förening med näringsverksamhet. Därför träffade vi en företagsutvecklare på Coompanion- Kooperativ Utveckling i Skåne. Coompanion som specialiserat sig på kooperativa företag, samhällsentreprenörer och landsbygdsutveckling företräder den ekonomiska föreningen.  Det var ett intressant möte kring ekonomisk förening tydligen med lång tradition i Sverige. Nu gäller det att tänka till kring stämma, styrelse, stadgar,

Läs mer